Over ons

         

 

Scholengemeenschap Heusden-Zolder            sghz

Op  1 september 2020 verlengden de scholen van het katholiek basisonderwijs in Heusden-Zolder de bestaande samenwerking opnieuw voor een periode van 6 jaren. Ook de Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet (tot juni 2022 GBS Beekbeemden) sloot aan bij de scholengemeenschap. Zo komen we tot een samenwerkingsverband met 11 scholen onder 2 schoolbesturen.

De nieuwe overeenkomst loopt tot 31 augustus 2026 en bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor de scholengemeenschap bij de betrokken schoolbesturen, de vzw KSHZ en het Gemeentebestuur  Heusden-Zolder, berust. De scholengemeenschap wordt vanaf 1 september 2020 opnieuw beheerd door  het CASS (Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen Scholengemeenschap).

Op 1 september 2019 zijn de scholen van het katholiek onderwijs een fusie aangegaan naar één overkoepelend bestuur, nl. de vzw Katholieke Scholen Heusden-Zolder (vzw KSHZ). Ook het Sint-Franciscuscollege (secundair onderwijs) heeft zich hierbij aangesloten.

Welke bevoegdheden worden op het niveau van de scholengemeenschap uitgeoefend?

1. De scholengemeenschap MAAKT AFSPRAKEN over:

 • de aanwending van de puntenenveloppe toegekend aan de scholengemeenschap zoals bepaald in het decreet basisonderwijs;
 • het zorgbeleid in de scholen van de scholengemeenschap;
 • de aanwending van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid toegekend aan de scholengemeenschap zoals bepaald in het decreet basisonderwijs;
 • de aanduiding van een personeelslid aangesteld in het ambt van zorgcoördinator als aanspreekpunt, voor de overheid, voor de kleuterparticipatie binnen de scholengemeenschap;
 • de aanwending van de (rest)punten beleids- en ondersteunend personeel die op het niveau van de scholengemeenschap kunnen worden samengelegd;
 • de wijze waarop de puntenenveloppe voor ICT aangewend wordt binnen de scholengemeenschap;
 • de wijze waarop de school voor buitengewoon basisonderwijs haar deskundigheid ter beschikking stelt;
 • het sluiten van een samenwerkingsakkoord met één of meer scholen voor gewoon/buitengewoon basisonderwijs die niet tot de scholengemeenschap behoren; met een scholengemeenschap secundair onderwijs; één of meer scholen voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en/of volwassenenonderwijs;
 • het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap;
 • functiebeschrijvingen en evaluaties;
 • de interne afstemming van het personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap.

2. De scholengemeenschap KAN AFSPRAKEN MAKEN over:

 • de overdracht van lestijden en uren uit het urenpakket;
 • de inhoud en de toepassing van de engagementsverklaring vermeld in artikel 37 van het decreet basisonderwijs;
 • de overdracht van punten zorg naar andere scholengemeenschappen teneinde speciale projecten m.b.t. zorg mogelijk te maken;
 • het gebruik van de infrastructuur.

3. Bijkomende bevoegdheden.

Schoolbesturen kunnen aan de scholengemeenschap bijkomende bevoegdheden toewijzen, tenzij dit krachtens een wet, een bijzonder decreet of een decreet wordt verboden. De bijkomend toegewezen bevoegdheden worden dan als bijlage opgenomen in de overeenkomst.

De ervaringen van de voorbije jaren hebben ons alvast geleerd dat deze wettelijke bepalingen geen noemenswaardig obstakel vormen. De besturen en de scholen beogen daarbij niet alleen een bestuurlijke samenwerking, maar streven ook naar een samenwerking op inhoudelijk en pedagogisch vlak. Hierover lees je meer in de visietekst.